Kandidadtų į darbuotojus duomenų tvarkymo politika


Šios Kandidatų į darbuotojus Asmens duomenų tvarkymo politikos (toliau – Politika) tikslas – informuoti Jus kaip UAB „Hirexo“ vykdo kandidatų Asmens duomenų tvarkymą, kokius duomenis renka, kam juos naudoja, kiek laiko juos saugo ir pan. Tikimės, kad atidžiai perskaitysite šią informaciją.

1. Kokiu tikslu tvarkome Jūsų duomenis?

Pirmas tikslas: atsirinkti kvalifikuotus, motyvuotus ir tinkamus darbuotojus.

Antras tikslas: surasti ir pateikti kandidatams geriausius ir tinkamiausius Darbo pasiūlymus.

Trečias  tikslas (statistinis): prognozuoti darbo rinkos situaciją.

2. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl? Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Kandidatavimo duomenys (Kandidatavimo dokumentai) – tai Jūsų pateikti ar iš trečiųjų šalių gauti dokumentai (gyvenimo aprašymas/ CV, motyvacinis laiškas, kvalifikaciniai dokumentai, rekomendacijos, kandidato anketa, Jūsų išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai ir kt.).

3. Iš kokių šaltinių mes gauname Jūsų Asmens duomenis? Dažniausiai mes Jūsų duomenis gauname iš Jūsų, kai Jūs laisva valia atsiliepiate į Įmonės darbo skelbimą ir kreipiatės į mus telefoniniu skambučiu, elektroniniu laišku, žinute internetiniuose portaluose ar socialiniuose tinkluose ir pateikiate mums savo CV, kandidato anketą,  motyvacinį laišką, rekomendacijas iš buvusių Jūsų darbdavių ar mokymo įstaigos, kvalifikacijos dokumentus ir kt.

Informaciją, turinčią įtakos įsidarbinimui, tik Jums sutikus, mums teikia darbo paieškos, atrankos ir/ ar tarpininkavimo paslaugas teikiantys juridiniai  asmenys, pvz.  Lietuvos Respublikos darbo birža, įdarbinimo agentūros, darbo paieškos internetiniai portalai, specializuoti karjeros socialiniai tinklai, pvz. Linkedin, Facebook ir kt.

Jums sutikus mes gauname rekomendacijas arba atsiliepimus iš Jus rekomenduojančių asmenų, tame tarpe, esamų ir/ ar buvusių Jūsų darbdavių, bendradarbių ir k.t

4. Kiek laiko ir kur mes saugome Jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenis?Jūsų Asmens bei  Kandidatavimo duomenis, gautus su Jūsų sutikimu, mes tvarkome pagal šias taisykles:

A) iki to momento, kuomet Jūs paprašote sustabdyti Jūsų Asmens  bei Kandidatavimo duomenų, gautų Jūsų sutikimo pagrindu, tvarkymą.

B) penkerius metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos.

C) Jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenys,  gauti elektroniniu variantu,  saugomi įmonių grupės IT informacinėse sistemose (serveriuose). Duomenys, gauti popieriniu variantu, saugomi atrankų bylose, ofiso patalpose, adresu Gabijos g. 52, Vilnius.

D) Suėjus numatytam duomenų tvarkymo terminui arba gavus Jūsų prašymą sustabdyti duomenų tvarkymą, mūsų turimi Asmens bei Kandidatavimo duomenys yra sunaikinami.

SVARBU!

Pirma: Mes visuomet paklausime Jūsų, ar sutinkate, kad jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenys būtų tvarkomi šioje politikoje nustatyta tvarka.

Antra: Jeigu Jūs nepateikiate aiškaus atsisakymo, kad duomenys būtų tvarkomi šioje politikoje numatyta tvarka, mes juos paprastai saugome penkerius metus nuo asmens bei Kandidatavimo  duomenų gavimo dienos.

Trečia: Bet kokiu atveju, sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenis, mes saugosime iki 10 metų, jei manysime, kad to prireiks dėl  mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Ketvirta: Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą ar kitus Kandidatavimo dokumentus mes gauname iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. Linkedin, Facebook) ir/ ar kitų darbo paieškos, atrankos ir/ ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių juridinių asmenų, mes preziumuojame, kad Jums yra suteikta visa reikiama informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą ir Jūs esate davęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens bei kandidatavimo duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui, kuris taip pat apima teisę pateikti Jūsų duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant mus). SVARBU! Tokiu būdu gauti Jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenys paprastai tvarkomi penkerius metus nuo duomenų gavimo dienos.

5.Kada ir kam mes atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis? Jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenis mes galime perduoti tretiesiems juridiniams asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba tretieji asmenys teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas, arba yra potencialus darbdavys Jus dominančios darbo pozicijos. Tokiais juridiniais asmenimis gali būti personalo atrankos ir/ ar vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos (serverių) ir debesijos paslaugų teikėjai, įdarbinimo ir personalo nuomos bendrovės ir pan. Mes galime perduoti Jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenis įmonėms, su kuriomis turime pasirašę bendradarbiavimo sutartis. Bet kokiu atveju tai darome, tik Jums sutikus. Jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenis galime pateikti ir kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

6. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis? Mes Jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų Asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

7. Kokias teises dėl jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenų tvarkymo Jūs turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Pirma. Teisė susipažinti su tvarkomais Jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenimis: Jūs turite teisę sužinoti, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

Antra. Teisė reikalauti ištaisyti Asmens bei Kandidatavimo duomenis: jeigu pasikeitė Jūsų Kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba manote, kad mes tvarkome netikslius ar neteisingus Jūsų Asmens duomenis, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Trečia. Teisė „būti pamirštam“ - Teisė atšaukti savo sutikimą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį Jūsų Asmens bei Kandidatavimo  duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu, jeigu nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų Asmens duomenis.

Ketvirta. Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Jūs turite teisę apriboti Jūsų Asmens bei Kandidatavimo duomenų tvarkymą tokiais atvejais, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Penkta. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones ir tik Įmonės kandidatų duomenų registre, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Mūsų tvarkomus ir Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant, ir esant techninėms galimybėms, persiųsime Jūsų duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Šešta. Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus (Gabijos g. 52, LT-06157 Vilnius; tel. +370 5 2461711; el. paštas: duomenuapsauga@hirexo.eu. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs visuomet turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

8. Kaip mes nagrinėjame skundus? Gavę Jūsų prašymą pateikti Asmens bei Kandidatavimo duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, mes visuomet prieš tai nustatome prašančio asmens tapatybę. Tai darome siekdami apsaugoti visų savo kandidatų duomenis nuo neteisėto atskleidimo. Šiuo tikslu mes galime paprašyti Jūsų pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gavę Jūsų prašymą, dėl Jūsų sutikimu mums pateiktų Asmens bei Kandidatavimo duomenų panaikinimo, mes tai padarysime nedelsdami, jeigu prašymas atšaukti duomenų tvarkymą bus išsiųstas iš to paties el. pašto adreso, kaip ir duotas sutikimas. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios kitos Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. Jei bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, dėl kurių mes negalėsime tenkinti Jūsų prašymo, apie tai Jus informuosime raštu ir motyvuotai.

9. Kaip galite su mumis susiekti? Elektroniniu paštu: info@hirexo.eu Telefonu: +370 5 2461711 Adresu: Gabijos g. 52, LT-06157 Vilnius.

10. Ar mums pateikti Jūsų duomenys yra saugūs? Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų duomenų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Mes naudojame saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Tačiau, mes negalime užtikrinti Jūsų paties informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumo, taip pat negalime garantuoti, kiek saugūs Jūsų duomenys, kurie laikomi, pvz.: darbo paieškos internetiniuose portaluose, specializuotuose karjeros socialinių tinklų (pvz. Linkedin, Facebook) portaluose, todėl bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais arba Jūsų pačių jos laikymas nurodytose platformose yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

11. Ar ši politika gali būti pakeista? Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad ši Politika gali būti keičiama, pildoma ir atnaujinama. Mūsų interneto svetainėje www.hirexo.eu visuomet rasite aktualią jos versiją.